Neges wall

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Pan fydd eich sefydliad yn galluogi'r profiad Ultra, efallai y caniateir ichi gael cymysgedd o gyrsiau yn Golwg Cwrs Ultra a Golwg Cwrs Gwreiddiol . Dewis y wedd cwrs sy’n gweithio orau i bob un o’ch cyrsiau. Bydd y ddwy wedd gwrs yn ymddangos yn eich rhestr o gyrsiau heb fawr o drafferth.

Gallwch archwilio eich cwrs Gwreiddiol yn rhagolwg Ultra yn llawn cyn i chi newid i Golwg Cwrs Ultra. Hefyd gallwch adolygu rhestr o nodweddion a swyddogaethau sy'n newid neu na fyddant yn symud ymlaen os byddwch chi'n trosi.

Video: Ultra Course Preview


Watch a video about Ultra Course Preview

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Ultra Course Preview explains how to use Ultra Course Preview to view how your Original Course would look in the Ultra Course View.


Sut mae'r rhagolwg yn gweithio

Gallwch ddim ond rhagweld cyrsiau nad ydynt ar agor ar hyn o bryd i fyfyrwyr. Gallwch wneud eich cwrs yn breifat tra byddwch chi'n rhoi cynnig ar y rhagolwg Ultra. Ar y dudalen Cyrsiau, dewiswch Gwneud y cwrs yn breifat yn newislen y cwrs.

Os ydych chi'n ceisio newid eich cwrs o Breifat i Agored ystod y rhagolwg, cewch eich rhybuddio na allwch newid yn ôl i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol. Caiff y cwrs ei drosi i Wedd Cwrs Ultra yn awtomatig.

Y rhagolwg yw hynny yn unig - rhagolwg. Does dim rhaid i chi wneud newid parhaol i'ch cwrs.

 • Os ydych yn hoff o’r Wedd Cwrs Ultra, gallwch drosi’ch cwrs yn barhaol.
 • Os nad ydych yn barod i newid, gallwch ddychwelyd i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol. Ond, bydd unrhyw newidiadau a wnaethoch i'ch cwrs yn y modd rhagolwg yn cael eu colli os byddwch yn newid yn ôl i'r Golwg Cwrs Gwreiddiol. Defnyddiwch y rhagolwg i archwilio yn hytrach nag adeiladu.

A all myfyrwyr weld y rhagolwg?

Pan fydd eich cwrs mewn modd rhagolwg, hyfforddwyr a gweinyddwyr yn unig all ei weld.

Ar ôl i chi agor eich cwrs i fyfyrwyr, mae myfyrwyr yn gweld y golwg cwrs a ddewisoch. Gallwch agor cwrs i fyfyrwyr os yw yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol neu wedi’i drosi’n barhaol i’r Wedd Cwrs Ultra.


Cychwyn y rhagolwg

Ar ôl i'ch sefydliad alluogi'r profiad Ultra, gallwch chi ddechrau'r rhagolwg Ultra ar unrhyw adeg o'ch Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Dewiswch yr eicon Profwch y Learn newydd yn y gornel dde ar frig y dudalen. Yn y ffenestr popian-i-fyny, dechreuwch y trosi i'r Golwg Cwrs Ultra.

Fe gewch hysbysiad e-bost pan fydd eich cwrs yn barod. O'r dudalen Cyrsiau , cyrchwch eich cwrs ac edrychwch ar sut mae'ch cynnwys yn ymddangos yn y Wedd Cwrs Ultra.


Archwilio'r rhagolwg

Yn rhagolwg Cwrs Ultra, gallwch weld yn union sut y bydd eich cynnwys yn edrych os byddwch chi’n penderfynu newid i Wedd Cwrs Ultra yn barhaol.

Dewiswch y ddolen Gweld Manylion yn y faner neu’r ddolen Eithriadau Cwrs yn yr ardal Manylion a Gwybodaeth i weld faint o eitemau na fydd yn cael eu cario ymlaen yn y Wedd Cwrs Ultra. Gelwir yr eitemau hyn yn eithriadau.

Ym mhanel Manylion Trosi, dewiswch grŵp blaenoriaeth i weld y manylion er mwyn i chi allu gwneud y penderfyniad gorau ar gyfer eich cwrs. Ar yr adeg hon, nid yw pob nodwedd ar gael yn y Wedd Cwrs Ultra, gan gynnwys arolygon, Hunanasesiadau ac Asesiadau gan Gyfoedion, wikis, a blogiau.

Deall blaenoriaethau eithriad

Mae trosi eich cwrs yn barhaol i’r Wedd Cwrs Ultra yn gam mawr. Ar gyfer rhai hyfforddwyr, mae’r Wedd Cwrs Ultra yn newid mawr o’r Gwedd Cwrs Gwreiddiol. Gall hyfforddwyr eraill groesawu rhyngwyneb mwy modern a nodweddion syml. I'ch helpu chi i ddeall yn well sut y bydd amgylchedd eich cwrs yn newid, mae’r system yn grwpio eithriadau i dri grŵp blaenoriaeth, yn seiliedig ar effaith posibl.

 • Mae eithriadau Blaenoriaeth Isel yn cynnwys ymddangosiad newidiadau cwrs, newidiadau fformadu, neu gyfyngiadau nodweddion bychan.
 • Mae eithriadau Blaenoriaeth Canolig yn cynnwys newidiadau ymddygiad a chael gwared ar fformadu a chyflwyniadau.
 • Mae eithriadau Blaenoriaeth Uchel yn cynnwys nodweddion nad ydynt wedi’u cefnogi a chael gwared ar ddata graddau.

Dewiswch Gweld Eithriadau o dan bennawd blaenoriaeth i ddysgu mwy. Mae pob eithriad yn y categori hwnnw yn ymddangos yn y panel. I weld sut mae eithriad yn effeithio ar rannau o'ch cwrs, dewiswch eithriad. Mae'r rhestr o gynnwys yr effeithir arno yn ymddangos er mwyn i chi allu deall y newidiadau penodol.

Cofiwch eich bod mewn modd rhagolwg. Nid ydych wedi ymrwymo i drosi eich cwrs yn barhaol eto.

Ni fydd unrhyw newidiadau a wnewch i’ch cwrs tra yn y Wedd Cwrs Ultra yn cael eu harbed os byddwch yn gadael y rhagolwg ac yn dewis parhau yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Os byddwch yn dewis trosi eich cwrs yn barhaol i Ultra, mae’r newidiadau a wnaed yn ystod y rhagolwg yn cael eu harbed.


Mathau o gynnwys a fydd yn trosi

Wrth i nodweddion a swyddogaethau barhau i gael eu cyflwyno i'r Wedd Cwrs Ultra, caiff y rhestr a gefnogir ei hehangu.

 • Ni throsir eitemau o gynnwys i ddogfennau Ultra—mae'n bosibl y collir rhywfaint o fformatio testun a ffeiliau a ychwanegoch yn y golygydd
 • Cyfyngir ffolderi i ddwy is-lefel
 • Grwpir atodiadau ffeil gyda’i gilydd yn nhrefn y wyddor ar ddiwedd y cynnwys
 • Trosir aseiniadau, gan gynnwys aseiniadau grŵp, yn aseiniadau Ultra, a thynnir data ymgais, cyflwyniadau, a graddau wrth eu trosi
  • Aseiniadau â'r nifer mwyaf o bwyntiau sy'n cynnwys lleoedd degol > caiff gwerth y pwyntiau posibl ei fyrhau a’i dalfyrru i lawr i'r cyfanrif agosaf
 • Aseiniadau gyda SafeAssign wedi’i alluogi
 • Trosir profion Ultra gyda’r mathau o gwestiynau Fformiwla sydd wedi’i Chyfrifo, Traethawd, Llenwi'r Bylchau, Llenwi'r Bylchau Lluosog, Cyfatebu, Amlddewis, Ateb Lluosog a Gwir/Gau a gefnogir yn unig ar yr adeg hon
  • Tynnir mathau o gwestiynau ac opsiynau profion nas chefnogir
  • Tynnir data ymgeisiau a chyflwyniadau wrth eu trosi
  • Caiff pwyntiau uchafswm neu werthoedd pwyntiau cwestiwn sy'n cynnwys degolyn eu byrhau a’u talfyrru i lawr i'r rhif cyfan agosaf
 • Trosir cronfeydd o gwestiynau gwreiddiol yn fanciau cwestiynau Ultra ac maent yn ymddangos ar y dudalen Ailddefnyddio Cwestiynau
  • Mae tagiau cyfredol a ychwanegir at gwestiynau yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos ar y dudalen Ailddefnyddio Cwestiynau
 • Trosir setiau o gwestiynau a blociau ar hap yn gronfeydd cwestiynau Ultra
 • Trosir cyfarwyddiadau amrediad-canran a chyfarwyddiadau canran heb ddisgrifiadau
  • Trosir pob math arall o gyfarwyddyd yn gyfarwyddiadau canran, megis pwyntiau ac ystod pwyntiau
  • Mae gosodiadau pob cyfarwyddyd Gwreiddiol bellach wedi eu gosod i ragosodiadau cyfarwyddiaddau Ultra, megis dangos i fyfyrwyr
 • Dyddiad dyledus calendr
 • Mae trafodaethau yn cael eu gwastatáu i bedair lefel o edafu—y gallu i weld atebion i atebion—gyda rhai gosodiadau wedi'u tynnu.
  • Mae fforwm Gwreiddiol a raddir nad yw’n caniatáu i aelodau greu edefynnau newydd yn cadw’r ymddygiad presennol a ddisgrifir uchod.
  • Trosir fforwm Gwreiddiol a raddir sy’n caniatáu i aelodau greu edefynnau newydd yn drafodaethau a raddir yn Ultra a dilëir pob un o’i is-edefynnau a’i atebion.
  • Ni throsir cylchau trafod, fforymau ac edefynnau grŵp.
 • Trosir cyhoeddiadau cwrs heb gyfyngiadau:
  • Trosir cyhoeddiadau testun trwchus yn destun plaen
  • Efallai y bydd rhai delweddau wedi'u gwreiddio'n ymddangos
  • Nid oes unrhyw atodiadau a chyfyngiadau dyddiad wedi'u cynnwys
  • Efallai y bydd dolenni cwrs yn ymddangos ond ni fyddant yn mynd â defnyddwyr i'r eitemau cynnwys
 • Llyfr Graddau gyda rhai cyfyngiadau
 • Trefnir cynnwys cynlluniau gwersi mewn dwy is-lefel o ffolderi
 • Mae dolenni cyfuno i'r cynnwys gwreiddiol yn ymddangos, os yw'n bosibl
 • Dolenni Gwe
 • Dolenni cwrs: I aseiniadau a thrafodaethau yn unig gyda chyfyngiadau
 • Aliniadau nod: Trosglwyddwyd i eitemau a gefnogir yn Ultra Course View ac wedi'i roi ar gael i fyfyrwyr ei weld
 • Presenoldeb
 • Pecynnau SCORM: Trosir data ymgeisiau yn fformat Ultra, ond caiff y data ei golli os ewch yn ôl i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol
 • Modiwlau dysgu: Cynnwys wedi'i drefnu'n ddwy is-lefel o ffolderi, gyda dim lleoliad gwylio dilyniannol wedi'i orfodi
 • Dyddlyfrau: Cynhwysir dyddlyfrau, hysbysiadau a gosodiadau’r Wedd Cwrs Gwreiddiol mewn archifau a ffeiliau allgludo cwrs ac maent yn cael eu trosi yn y Wedd Cwrs Ultra. Dim ond dyddlyfrau o feysydd cynnwys yng nghyrsiau Gwreiddiol sy’n ymddangos yng nghyrsiau Ultra ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Ar yr adeg hon, ni chynhwysir sylwadau a chofnodion gan fyfyrwyr pan fyddwch yn adfer archif.

Mathau o gynnwys a gosodiadau NA fyddant yn trosi

Caiff yr eitemau hyn eu dileu o'r cwrs pan fyddwch yn trosi'n barhaol i Wedd Cwrs Ultra:

 • Math cynnwys Tudalen Wag
 • Wikis a blogiau
 • Math cynnwys maes llafur
 • Tudalennau modiwl
 • Cynlluniau gwersi
 • Arolygon
 • Opsiynau prawf nad ydynt yn cael eu cefnogi
 • Mathau o gwestiynau nas chefnogir
 • Gosodiadau graddio dirprwyedig
 • Hunanasesiadau ac Asesiadau Cyfoedion
 • Offeryn tasgau
 • Nid yw grwpiau nad ydynt yn rhan o set o grwpiau yn ymddangos ar y dudalen Grwpiau Cwrs
  • Ni throsir taflenni cofrestru hunan-gofrestru
 • Cyflawniadau
 • Math cynnwys llyfr testun
 • Dolenni cwrs i offer a chynnwys ac eithrio aseiniadau a thrafodaethau gyda chyfyngiadau
 • Tynnir rheolau a gosodiadau rhyddhau addasol o unrhyw eitemau cynnwys sydd â nhw
 • Mynediad i Westeion
 • Baneri cwrs
 • Negeseuon cwrs

Dewiswch eich gwedd cwrs

Ar ôl i chi ragweld y Wedd Cwrs Ultra, gallwch naill ai drosi’r cwrs yn barhaol i Ultra neu aros gyda’r fersiwn Gwreiddiol.

Dewiswch y wedd cwrs rydych ei heisiau yn y bar ar waelod eich sgrin.

Yn ôl i'r cwrs Gwreiddiol: Mae’ch cwrs yn dychwelyd i sut roedd yn edrych cyn y rhagolwg. Cofiwch, caiff unrhyw newidiadau a wnaethoch i’ch cwrs yn ystod y rhagolwg Ultra eu colli os fyddwch yn mynd yn ôl i’r Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Defnyddio’r cwrs Ultra: Ar ôl i chi wneud y trosiad yn barhaol, gallwch agor y cwrs i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod.