Opprett en prøve

Prøver er alltid tilgjengelige for undervisere , men anonymt innsendte spørreundersøkelser støttes ikke for øyeblikket.

Du kan lage prøver sammen med annet innhold studentene trenger når de forbereder seg.

Ikke vær redd for å eksperimentere! Studentene ser ikke hva du legger til, før du gjør prøvene synlige.

Mer om hvordan du redigerer eksisterende prøver

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til prøver. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Velg Prøve. Ny prøve-siden åpnes.

Du kan også utvide eller opprette mapper eller læringsmoduler og legge til prøver.

Når du oppretter prøver, opprettes det automatisk elementer i vurderingsboken. Poengsummen for en prøve består av den totale mengden poeng for alle spørsmålene.

Når du har lagt ut vurderingene for prøvene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De kan også åpne prøver, innsendinger, tilbakemeldinger og vurderinger fra Emneinnhold-siden.


Siden Ny prøve

Gi prøven en beskrivende tittel, sånn at studentene lett kan finne den blant emneinnholdet ditt. På Emneinnhold-siden vises tittelen som lenken studenten velger for å se materiellet. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises «Ny prøve» og datoen i innholdslisten. Hvis du ikke legger til innhold, vises ikke prøven på Emneinnhold-siden.

This is how a test creation workflow looks like.

Legg til spørsmål og andre ting. Velg plusstegnet for å åpne menyen, og velg noe. Du kan velge spørsmålstype, legge til en spørsmålsbank, eller bruke spørsmål og innhold på nytt fra eksisterende oppgaver. Du kan også legge til filer og tekst, som instruksjoner for prøven. Du kan også legge til filer fra skylagring, som OneDrive® og Google Drive™. Du kan ikke aktivere parallellvurdering for prøver med spørsmål.

Mer om hvordan du legger til spørsmål

Mer om å legge til spørsmålsbanker

Mer om hvordan du bruker spørsmål og oppgaveinnhold om igjen

Legg til ytterligere innhold.Når du har lagt til et spørsmål i en prøve, kan du velge om du vil at studentene skal legge til mer innhold, for eksempel tekst, støttefiler eller vedlegg. Som standard er denne funksjonen slått på for prøven. Slå av denne funksjonen hvis du ikke vil at studentene skal legge til mer innhold. 

Test content page with additional content from students at the end of assessment turned on. You can turn off this function at any time.

Vis eller skjul prøven. Studenter kan ikke se prøver før du velger å vise dem. Du kan opprette alt innhold på forhånd og velge når det skal bli synlig for studentene i henhold til timeplanen din. Du kan også angi betingelser for tilgjengelighet basert på dato, klokkeslett og resultater for andre elementer i vurderingsboken for emnet. På Emneinnhold-siden kan studentene se når du har angitt at prøven skal vises.

Bruk prøveinnstillinger. Velg Innstillinger-ikonet for å åpne panelet hvor du kan oppgi detaljer og informasjon om prøven.

Oppgi en innleveringsfrist. Innleveringsfrister vises i kalenderen og aktivitetsstrømmen. Innsendinger som kommer inn for sent, vises med Sen-etiketter i vurderingsboken for emnet. Du bør oppfordre studentene til å gå gjennom hva som skal leveres, både nå og senere, slik at de kan stille spørsmål så tidlig som mulig.

Se tilpasninger. Du kan angi tilrettelegginger og frita studenter fra forskjellige emnekrav, for eksempel leveringsfrister og tidsbegrensninger for prøver. Gå til Deltakerliste, og menyen for en student. Hvor mange tilpasninger du har gjort, vises i Prøveinnstillinger-delen på prøvesiden.

Mer om justering av leveringsfrister

Legg til en tidsbegrensning. Med tidsbegrensninger blir det lettere for studentene å holde seg fokusert på prøven, fordi de har begrenset tid til å gjøre seg ferdig og sende den inn. Prøveforsøk lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute. Du kan også la studentene fortsette å jobbe når tiden er ute. Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til tidsbegrensninger for gruppeprøver.

Tillat klassesamtaler. Hvis du tillater klassesamtaler, kan studentene diskutere prøven med deg og andre i klassen så lenge prøven er tilgjengelig. Studentene kan være med i samtalen før, under og etter prøven. Samtalen vises bare sammen med den relevante prøven.

Mer om samtaler

Samle inn innleveringer utenfor nettet. Du vil kanskje gi vurdering til studentarbeid som ikke krever at studentene laster opp noe. Du kan for eksempel legge til vurderinger i vurderingsboken for muntlige presentasjoner, prosjekter som stilles ut, opptredener og kunstverk som leveres personlig.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet

Vis spørsmål og svar i tilfeldig rekkefølge. Du kan vise spørsmål og de tilknyttede svarene i tilfeldig rekkefølge for å bygge opp om øvingsaktiviteter og hjelpe studentene med å unngå juks. Du kan bruke én av eller begge innstillingene for at alle studentene skal se prøver forskjellig. Du kan ikke bruke tilfeldig rekkefølge for prøver med tekstblokker eller vedlegg.

Du kan bare sette svar i tilfeldig rekkefølge for paring- og flervalg med flere riktige svar-spørsmål. Hvis du vil ha svar på riktige/falske spørsmål i tilfeldig rekkefølge, kan du bruke Flervalg med ett riktig svar spørsmålstype med sann-og usann-svar-alternativene.

Du ser spørsmålene i samme rekkefølge hver gang, men studentene ser dem i tilfeldig rekkefølge. For å unngå forvirring bør du ikke bruke numre for å vise til andre spørsmål i slike prøver.

Mer om hvordan du viser spørsmål og svar i tilfeldig rekkefølge

Endre vurderingskategori. Du kan endre vurderingskategorien for prøven, for å bruke en egendefinert vurderingsbokkategori du har konfigurert i emnet ditt. Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Du kan bruke enten standardkategoriene eller egendefinerte kategorier når du konfigurerer totalvurderinger.

Bestem antall forsøk. Du kan la studentene dine sende inn flere enn ett forsøk på en prøve. Når du tillater flere forsøk, kan du også velge hvordan den endelige vurderingen skal beregnes. Det er for øyeblikket ikke mulig å tillate mer enn ett forsøk for gruppeprøver.

Velg vurderingsskjemaet. Velg et eksisterende vurderingsskjema, for eksempel Poeng i Vurder med-menyen. Poengsummen for en prøve består av den totale mengden poeng for alle spørsmålene. Du kan når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

Hvis du oppretter en prøve som bare består av tekstblokker, kan du manuelt angi en maksimal poengsum.

Aktiver anonym vurdering. Når du oppretter en prøve uten spørsmål, kan du aktivere anonym vurdering, slik at studentenes navn er skjult mens du vurderer oppgaven. Du kan bare legge til tekst og filer i prøver med anonym vurdering.

Mer om anonym vurdering

Vise vurderingsresultater. Velg Vis riktige svar-avkryssingsruten for å tillate studentene å se de riktige svarene på automatiske poengsummerte spørsmål etter de har sendt inn.

Mer om visning av riktige svar

Aktiver automatisert tilbakemelding. Gi tilbakemelding til studentene som utgis automatisk, basert på innstillingene dine.

Mer om automatisert tilbakemelding

Legg til en tilgangskode. Du kan sende inn en tilgangskode for å kontrollere når studenter og grupper tar prøven. For øyeblikket genereres tilgangskodene tilfeldig av systemet. Du kan ikke tilpasse tilgangskodene.

Mer om tilgangskoder

Aktiver parallellvurdering Du kan aktivere parallellvurdering og tilordne vurderere når du oppretter prøver uten spørsmål. Du kan også aktivere parallellvurdering selv etter at studentene har sendt inn oppgavene sine. Systemet tilordner vurderere du velger, på en vilkårlig måte, slik at alle studentprøver blir tilordnet to vurderere. Vurderingsarbeidet distribueres jevnt mellom vurdererne. Vurderere kan bare åpne innsendingene til studentene de er tilordnet. Undervisere eller fullførere bestemmer studentenes endelige vurderinger.

Mer om parallellvurdering

Legg til vurderingsmatriser. Med vurderingsmatriser kan du enklere vurdere studentenes innsendinger basert på nøkkelkriteriene du definerer. I prøveinnstillingene kan du opprette en ny vurderingsmatrise eller tilknytte en vurderingsmatrise du allerede har opprettet i emnet ditt. Du kan for øyeblikket bare legge til en vurderingsmatrise i prøver uten spørsmål.

Legg til mål og standarder. Du kan tilpasse en prøve til ett eller flere mål. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Du kan også tilpasse individuelle prøvespørsmål til mål.

Opprett gruppeprøver. Du kan opprette prøver for grupper med studenter. Som standard tilordner du vurderinger til hver gruppe som et hele, men du kan også endre studenters individuelle vurdering.

Gruppeprøver lages på samme måte som gruppeoppgaver.

Aktiver SafeAssign. Du kan bruke SafeAssign til å sjekke sannsynligheten for plagiat i studentinnsendinger. Du kan aktivere SafeAssign Originality Reports når som helst, selv etter at studentene har startet innsendingene sine, men innsendingene sjekkes bare når SafeAssign er aktivert.

Legg til en valgfri beskrivelse. Beskrivelsen vises sammen med prøvetittelen på Emneinnhold-siden. Du kan be studentene om å laste opp filer på slutten av prøver. Du kan for eksempel be dem oppgi kildehenvisninger for langsvarspørsmål, legge til laboratoriearbeid eller forberede innhold før de tar prøven.


Legg til spørsmål til en prøve

Når du oppretter en ny prøve, kan du velge plusstegnet for å åpne menyen og velge en spørsmålstype. Du kan også bruke spørsmål og innhold fra eksisterende oppgaver. Hvis du legger til spørsmål for en prøve, kan du ikke aktivere anonym vurdering eller parallellvurdering.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Prøveinnhold-området åpnes. Der skriver du inn spørsmålet samt svaralternativer hvis det er nødvendig – for eksempel for flervalgsspørsmål med ett riktig svar. Standardverdien for spørsmål er 10 poeng. Velg Poeng-feltet for å skrive inn en ny verdi.

Expanded Insert menu and points value for question number one in a test.

Mer om hva slags spørsmål du kan legge til

Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

For å holde prøveinnholdet ditt mer organisert kan du legge til filer i individuelle spørsmål. Velg et element på Sett inn innhold-menyen i redigeringsverktøyet, for eksempel Sett inn fra skylagring.

Mer om hvordan du legger til filer og tekstblokker

Mer om hvordan du endrer og sletter svar


Innrett spørsmål etter mål

Du kan innrette mål med enkeltspørsmål i oppgaver for å gjøre det lettere for institusjonen din å måle prestasjoner. Når du gjør slike oppgaver tilgjengelige, kan studentene se informasjon om målene du har innrettet med spørsmål, slik at de vet hva du forventer.

Åpne menyen for et spørsmål, velg Innrett med mål og velg mål.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Legg til filer og tekstblokker til prøver

Velg plusstegnet for å åpne menyen der du vil legge til spørsmål, tekst eller filer. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil.

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Legg til tekstblokker. Velg Legg til tekst for å åpne redigeringsverktøyet. Du kan legge til instruksjoner for en del av prøven eller innledende tekst for lyd- og bildefiler. Du kan også lime inn tekst fra Word-dokumenter.

Du kan også bruke redigeringsprogrammet til å bygge inn bilder og legge ved filer sammen ned teksten.

Hvis du oppretter en prøve som bare inneholder tekstblokker, kan du manuelt endre den maksimale poengsummenPrøveinnstillinger-panelet. Du kan for eksempel velge at studentene skal laste opp innsendinger eller bruke feltene for fritekst.

Legg til filer. Velg Legg til lokal fil for å se etter filer på datamaskinen. Det er institusjonen som kontrollerer den maksimale filstørrelsen for opplasting. Du kan ikke legge til mapper med filer.

Legg til filer fra skylagringstjenester: Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra skylagringstjenesten, vises direkte i nettleseren.

Mer om skylagring

Visningsalternativer for mediefiler

Visningsalternativer for mediefiler

Hvis det støttes i nettleseren, vises som standard mediefiler du legger til i oppgaver og prøver, direkte i nettleseren. Hvis nettleseren din ikke kan vise mediefiler direkte i nettleseren, vises de som vedlegg. Det samme er tilfellet for filer du legger til fra skylagringstjenester.

Bilder som vises direkte i nettleseren, er plassert i en blokk på 768 piksler ved de største bruddpunktene. Jo nærmere den størrelsen bildene er, jo mindre er avstanden rundt dem.

Åpne menyen for en mediefil, og velg Rediger.

For å redigere filens alternative tekst eller visningsatferd kan du velge filen i redigeringsverktøyet og deretter velge Rediger vedlegget-ikonet.

I Rediger filattributter-vinduet kan du velge hvordan video-, lyd- eller bildefilen skal vises i oppgaven eller prøven: direkte i nettleseren eller som vedlegg. Du kan for eksempel vise ekstremt store filer som vedlegg studentene kan laste ned. Du kan redigere filnavnene til filer som vises som vedlegg.

Du kan også legge til alternativ tekst for å beskrive bilder. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

For video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, har studentene alternativer de kan bruke for å spille dem av, sette dem på pause og justere volumet. Studentene kan se videofilene i fullskjermmodus.

Se mediefiler som vedlegg

For mediefiler som vises som vedlegg, må studentene åpne menyen og så Se en forhåndsvisning av filen eller Last ned opprinnelig fil. Undervisere har også alternativer for å flytte, redigere og slette elementer.

Mer om hvordan du redigerer filer i spørsmål


Endre rekkefølge på spørsmål, tekst og filer

Spørsmålene nummereres automatisk i rekkefølgen du legger dem til i. Spørsmålsnumrene oppdateres når du endrer rekkefølgen på spørsmål. Du kan endre rekkefølgen på elementene i prøver frem til studentene åpner prøvene.

Hold markøren over et prøveelement for å se Flytt-ikonet. Trykk og dra for å flytte spørsmålet, tekstblokken eller filen til en annen plasseringen.

Reorder icon right below the menu on the top right-hand corner.

Du kan også flytte elementer med tastaturet.

  1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
  2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
  3. Velg en plassering med piltastene.
  4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Hva ser studentene?

Hvis det ikke finnes noen tidsbegrensning, kan studentene se prøver uten å måtte sende dem inn. Når studenter velger Se oppgaven, kan de velge mellom bare å se prøven og å legge til noe mer Studentene kan velge Lagre og lukk på panelet og komme tilbake senere. Arbeidet deres lagres. Studentene kan velge Se vurderingen for å jobbe videre eller Send inn når de er ferdige.

Students can take a test by clicking on this icon.

Hvis du har lagt til en tidsbegrensning, ser studentene Start forsøket i stedet for Se vurderingen.

Tidsbegrensningen vises ved siden av de andre prøvedetaljene på Emneinnhold-siden. Studentene ser også tidsbegrensningen på Detaljer og informasjon-panelet for prøven samt i selve prøven mens de jobber med den.

Missing media item.

Når studentene velger Start forsøket, ser de et forgrunnsvindu. De må starte nedtellingen før de kan åpne prøven. Hvis de ikke vil starte ennå, kan de velge Avbryt. Når de har startet, blir prøven sendt inn automatisk når tiden er ute.

Hvis du har tillatt flere forsøk fra hver student, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Mer om arbeidsflyten for studenter


Prøver og aktivitetsstrømmen

Når du oppretter en prøve og gjør den synlig for studenter, blir de varslet i aktivitetsstrømmene sine.

Test notification in a student's activity stream.

Når du har publisert prøvevurderinger, kan studenter velge Se vurderingen din for å se vurderingen de har fått. Eventuelle tilbakemeldinger du gir, vises etter prøvetittelen.

Students can view their grade by clicking on View my grade on their activity stream.

Du ser et varsel i strømmen når du har innsendinger som må vurderes. Velg prøvetittelen for å begynne å vurdere på innsendingssiden for prøven.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Mer om aktivitetsstrømmen


ULTRA: Samle inn innleveringer utenfor nettet

Du kan opprette vurderinger som vises på Emneinnhold-siden, og som ikke krever at studentene laster opp noe. Du kan legge til instruksjoner, filer, en vurderingsmatrise og mål, slik at studentene kan forberede seg på å arbeide utenfor nettet. Du kan også aktivere samtaler, men du kan ikke legge til spørsmål.

Eksempler på arbeid utenfor nettet:

  • Muntlige presentasjoner
  • Prosjekter som stilles ut
  • Opptredener
  • Kunstverk som leveres personlig
  • Teambuilding-aktiviteter, paneldiskusjoner og debatter som holdes med fysisk oppmøte.

Undervisere som underviser i hybridemner, syns ofte denne typen oppgaver/prøver er de nyttigste. Du kan for eksempel bruke en vurderingsmatrise til å gi vurdering til en presentasjon en student holder for klassen. Da er det ikke nødvendig å ta notater eller legge til et resultat senere.

Når du oppretter en oppgave eller prøve, kan du velge å samle inn innleveringer som ikke sendes inn via nettet, på innstillingspanelet. Når studenter åpner slike oppgaver eller prøver, blir de informert om at de ikke kan sende dem inn via nettet. Hvis du lager grupper for å samle inn innleveringer som ikke sendes inn via nettet, kan studentene se gruppemedlemmene.

For innleveringer som ikke sendes inn via nettet, kan du ikke tillate flere forsøk, angi tidsbegrensninger eller bruke SafeAssign.

For vurderinger som krever at studentene er til stede utenfor timen, for eksempel hvis det kommer en gjesteforeleser eller det er er planlagt en klassetur, kan du legge til møter med deltakelsesfunksjonen.

Mer om hvordan du legger til møter

Vurderer innleveringer som ikke er sendt inn via nettet

Når du er klar til å vurdere innleveringer som ikke er sendt inn via nettet, må du åpne siden for innleveringslisten på oppgavesiden eller i vurderingsboken. Velg navnet på en student for å åpne Opprett forsøk-panelet, legg inn datoen og klokkeslettet for innleveringen, og lagre.

På siden for studentens innleveringer kan du tilordne en vurdering og bruke en eventuell vurderingsmatrise du har tilordnet.

Hva ser studentene?

Studentene kan se oppgaven eller prøven ved siden av annet innhold på Emneinnhold-siden og på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger. Når studenter åpner oppgaven eller prøven fra disse emneområdene, blir de informert om at de ikke kan sende dem inn via nettet. De kan se annen informasjon, for eksempel instruksjonene og eventuelt vurderingsmatrisen.

Når du tilordner en vurdering,varsles studentene i aktivitetsstrømmen sin.