Een toets maken

Toetsen zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders, maar anoniem ingezonden enquêtes worden op dit moment niet ondersteund.

Je kunt toetsen maken naast de andere content die studenten nodig hebben om zich voor te bereiden.Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een toets wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Toets. De pagina Nieuwe toets wordt geopend.

Durf te experimenteren! Studenten zien pas wat je hebt toegevoegd wanneer je de toetsen zichtbaar maakt.

Meer informatie over het wijzigen van een bestaande toets

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan een toets toevoegen.

Wanneer je een toets maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt. De score voor een toets bestaat uit het totaal van de punten die zijn behaald voor de verschillende vragen.

Nadat je cijfers voor toetsen hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook vanaf de pagina Cursusinhoud een toets, gekoppelde rubrieken, hun inzendingen, jouw feedback en hun cijfers bekijken.


De pagina Nieuwe toets

Geef een beschrijvende titel zodat studenten de toets gemakkelijk kunnen vinden in de cursusinhoud. De titel wordt op de pagina Cursusinhoud weergegeven als een koppeling die studenten selecteren om het materiaal te bekijken. Als je geen titel toevoegt, wordt het item aangegeven als Nieuwe toets in de inhoudslijst, samen met de datum. Als je geen inhoud toevoegt, wordt de toets niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

This is how a test creation workflow looks like.

Voeg vragen en andere elementen toe. Selecteer het plusteken om het menu te openen en selecteer de gewenste items. Je kunt een vraagtype kiezen, een vragenpool toevoegen of vragen en inhoud uit bestaande beoordelingen hergebruiken. Je kunt ook bestanden en tekst toevoegen, zoals instructies voor de toets. Je kunt ook bestanden toevoegen vanuit cloudopslag, zoals OneDrive® en Google Drive™. Het is niet mogelijk om parallelle beoordeling in te schakelen voor een toets met vragen.

Meer informatie over het toevoegen van vragen

Meer informatie over het toevoegen van vragenpools

Meer informatie over het hergebruiken van vragen en inhoud van beoordelingen

Extra inhoud toevoegen.Nadat je een vraag hebt toegevoegd aan een toets, kun je kiezen of studenten extra inhoud mogen toevoegen, zoals tekst, ondersteunende bestanden of bijlagen. Deze functie is standaard ingeschakeld voor de toets. Schakel deze functie uit als je niet wilt dat studenten extra inhoud toevoegen. 

Test content page with additional content from students at the end of assessment turned on. You can turn off this function at any time.

Toets tonen of verbergen. Studenten zien een toets pas als jij deze beschikbaar maakt. Je kunt alle inhoud voor een cursus al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt ook beschikbaarheidsvoorwaarden op basis van datum, tijd en prestaties instellen voor andere items in de cijferlijst van de cursus. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer de toets beschikbaar zal komen.

Pas toetsinstellingen toe. Selecteer het pictogram Instellingen om het deelvenster te openen waarin je de details en informatie van de toets kunt opgeven.

Geef een einddatum op. Einddatums worden weergegeven in de agenda en in de activiteitenstream. Te laat ingeleverde opdrachten worden weergegeven met het label Te laat in de cijferlijst van de cursus. Adviseer studenten om regelmatig te controleren wat ze nu moeten inleveren en in de nabije toekomst, zodat ze op tijd vragen kunnen stellen.

Late inzendingen niet toestaan: Afdwingen van een harde deadline en te voorkomen dat een inzending te laat is. Pogingen die worden uitgevoerd en opgeslagen, worden automatisch verzonden op de einddatum. Studenten ontvangen per e-mail een ontvangstbevestiging. De opgegeven aanpassingen worden nog steeds overschreven.

Als studenten pogingen hebben ingediend, kun je de einddatum niet wijzigen op een datum in het verleden. Als de einddatum is verstreken, kun je niet de instelling Late inzendingen niet toestaan niet selecteren.

Nieuwe pogingen na einddatum niet toestaan: Voorkomen dat studenten voor een nieuwe poging beginnen na de einddatum.

Kijk of er speciale maatregelen zijn. Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten van een cursus, zoals einddatums en tijdslimieten voor een toets. Als je speciale maatregelen wilt selecteren, ga je naar de naamlijst en geef je het menu weer voor de student. Het aantal speciale maatregelen dat je hebt ingesteld, wordt vermeld op de toetspagina, in de sectie Toetsinstellingen.

Meer informatie over speciale maatregelen

Voeg een tijdslimiet toe. Een tijdslimiet kan ertoe bijdragen dat studenten de juiste focus houden op de toets omdat iedereen een beperkte hoeveelheid tijd heeft om de toets te maken. De pogingen voor de toets worden opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken. Je kunt studenten ook toestemming geven om na de tijdslimiet nog aan de opdracht te werken. Het is op dit moment niet mogelijk om een tijdslimiet in te stellen voor groepstoetsen.

Klassikale gesprekken toestaan. Als je klassikale gesprekken hebt ingeschakeld, kunnen studenten de toets met jou en medestudenten bespreken zolang de toets beschikbaar is. Studenten kunnen vóór, tijdens en na de toets deelnemen aan het gesprek. Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende toets.

Meer informatie over gesprekken

Inzendingen offline verzamelen. Het kan voorkomen dat je werk van studenten wilt beoordelen waarvoor studenten geen inzending hoeven te uploaden. Je kunt bijvoorbeeld cijfers toevoegen aan de cijferlijst voor mondelinge presentaties, wetenschappelijke experimenten, optredens en kunstwerken.

Meer informatie over het offline verzamelen van inzendingen

Zet vragen en antwoorden in willekeurige volgorde. Je kunt vragen en de bijbehorende antwoorden in willekeurige volgorde zetten voor oefening/herhaling of om fraude te voorkomen. Je kunt beide instellingen gebruiken of één van de instellingen, zodat toetsen voor elke student anders worden weergegeven. Het is niet mogelijk om vragen in willekeurige volgorde te zetten in een toets met tekstblokken of bijlagen.

Dit kan alleen voor vragen met combinaties en meerkeuzevragen. Als je antwoorden voor waar/onwaar-vragen willekeurig wilt weergeven, gebruik je een meerkeuzevraag met de antwoordmogelijkheden Waar en Onwaar.

Jij ziet de vragen trouwens wel in de juiste volgorde, maar studenten zien steeds een andere volgorde. Om verwarring te voorkomen, moet je geen nummers gebruiken om te verwijzen naar andere vragen in de toets.

Meer informatie over het in willekeurige volgorde zetten van vragen en antwoorden

Pas de cijfercategorie aan. Je kunt de cijfercategorie van de toets wijzigen in een van de aangepaste cijferlijstcategorieën die je hebt ingesteld voor de cursus. Je kunt nieuwe categorieën maken om cursuswerk op een andere manier te groeperen binnen de cursus. Je kunt de standaardcategorieën en aangepaste categorieën gebruiken wanneer je het totaalcijfer gaat instellen.

Het aantal pogingen bepalen. Je kunt studenten meerdere pogingen laten inleveren voor een toets. Wanneer je meerdere pogingen toestaat, kun je ook aangeven hoe het definitieve cijfer moet worden berekend. Het is op dit moment niet mogelijk om meerdere pogingen toe te staan voor een groepstoets.

Selecteer het cijfertoekenningsschema. Selecteer in het menu Beoordelen met een bestaand cijfertoekenningsschema zoals Punten. De score voor een toets bestaat uit het totaal van de punten die zijn behaald voor de verschillende vragen. Je kunt het cijfertoekenningsschema op ieder moment wijzigen en de wijziging wordt dan zichtbaar voor studenten en in de cijferlijst.

Als je een toets maakt die uitsluitend uit tekstblokken bestaat, kun je handmatig de maximumscore instellen.

Anonieme beoordeling inschakelen. Wanneer je een toets aanmaakt zonder vragen, kun je anonieme beoordeling inschakelen, zodat de namen van de studenten verborgen blijven terwijl je beoordeelt. Je mag alleen tekst en bestanden toevoegen aan anoniem beoordeelde toetsen.

Meer informatie over anoniem beoordelen

Beoordelingsresultaten weergeven. Schakel het selectievakje Juiste antwoorden weergeven in als studenten de juiste antwoorden mogen zien voor automatisch beoordeelde vragen als ze klaar zijn.

Meer informatie over het weergeven van juiste antwoorden

Geautomatiseerde feedback inschakelen. Geef feedback aan studenten die automatisch wordt vrijgegeven op basis van je instellingen.

Meer informatie over geautomatiseerde feedback

Een toegangscode toevoegen. Je kunt een toegangscode versturen om te bepalen wanneer studenten en groepen een toets maken. Op dit moment worden er willekeurige toegangscodes gegenereerd door het systeem. Je kunt de toegangscodes niet aanpassen.

Meer informatie over toegangscodes

Parallelle beoordeling inschakelen. Je kunt parallelle beoordeling inschakelen en beoordelaars toewijzen op het moment dat je een toets zonder vragen maakt. Je kunt parallelle beoordeling ook nog inschakelen nadat studenten al inzendingen hebben verstuurd. Het systeem wijst de beoordelaars die je selecteert willekeurig toe. Voor elke student zijn er twee beoordelaars. De werkbelasting wordt gelijkmatig over de beoordelaars verdeeld. Beoordelaars kunnen alleen inzendingen openen van studenten die aan hen zijn toegewezen. Cursusleiders of afstemmers bepalen de eindcijfers van studenten.

Meer informatie over parallelle beoordeling

Voeg een rubriek toe. Rubrieken kunnen helpen om inzendingen van studenten te evalueren op basis van belangrijke criteria die je definieert. Op de pagina Toetsinstellingen kun je een nieuwe rubriek maken of een rubriek koppelen die je eerder hebt gemaakt in de cursus. Op dit moment kun je alleen een rubriek toevoegen aan een toets zonder vragen.

Voeg doelen en standaarden toe. Je kunt een toets afstemmen op één of meerdere doelen. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Je kunt ook individuele vragen afstemmen op doelen.

Maak een groepstoets. Je kunt een toets maken voor groepen studenten. De standaardinstelling is dat de groep als geheel een cijfer krijgt, maar je kunt het individuele cijfer van een groepslid wijzigen.

Groepstoetsen worden op dezelfde manier ingesteld als groepsopdrachten.

Schakel SafeAssign in. Je kunt SafeAssign gebruiken om inzendingen van studenten te controleren op mogelijk plagiaat. Je kunt het Originality Report van SafeAssign op ieder moment inschakelen, zelfs als studenten al inzendingen hebben verstuurd. Inzendingen worden echter alleen gecontroleerd op het moment dat SafeAssign is ingeschakeld.

Voeg desgewenst een beschrijving toe. De beschrijving wordt samen met de naam van de toets weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Je kunt studenten vragen om aan het einde van een toets bestanden te uploaden. Je kunt ze bijvoorbeeld vragen om citaten toe te voegen voor open vragen, resultaten van praktijkopdrachten mee te sturen of voorafgaand aan de toets bepaalde inhoud voor te bereiden.


Vragen toevoegen aan een toets

Wanneer je een nieuwe toets maakt, selecteer je het plusteken om het menu te openen en selecteer je een vraagtype. Je kunt ook vragen en inhoud uit bestaande beoordelingen hergebruiken. Als je vragen toevoegt aan een toets, kun je geen anonieme of parallelle beoordeling inschakelen.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Het gebied Toetsinhoud wordt geopend. Hier kun je de vraag en eventuele antwoordmogelijkheden typen, zoals voor meerkeuzevragen. Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer het vak Punten als je een andere waarde wilt typen.

Expanded Insert menu and points value for question number one in a test.

Meer informatie over de vraagtypen die je kunt toevoegen

Met de opties in de editor kun je de tekst opmaken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Om de inhoud van een toets overzichtelijk te houden, kun je bestanden toevoegen binnen afzonderlijke vragen. Maak een keuze in het menu Inhoud invoegen van de editor, zoals Vanuit cloudopslag invoegen.

Meer informatie over het toevoegen van bestanden en tekstblokken

Meer informatie over het bewerken en verwijderen van vragen


Vragen afstemmen op doelen

Je kunt doelen afstemmen op individuele opdrachtvragen om de instelling zo de kans te geven om de prestaties te meten. Nadat je de opdracht beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met vragen, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Open het menu van een vraag, selecteer Afstemmen op doel en selecteer doelen.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Bestanden en tekstblokken toevoegen aan toetsen

Wijzig een toets. Selecteer het plusteken om het menu te openen waar je vragen, tekst of een bestand wilt toevoegen. Je kunt net zoveel tekstblokken en bestanden toevoegen als je wilt.

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Voeg tekstblokken toe. Selecteer Tekst toevoegen om de editor te openen. Je kunt instructies toevoegen voor een gedeelte van de toets of inleidende tekst voor een audiobestand of een afbeelding. Je kunt ook tekst uit een Word-document plakken.

Je kunt ook de editor gebruiken om afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen, als aanvulling op de tekst.

Als je een toets maakt die alleen tekstblokken bevat, kun je de waarde voor Maximumscore handmatig wijzigen in het deelvenster Toetsinstellingen. Dit is handig als studenten inzendingen mogen uploaden of de vrije-tekstvelden mogen gebruiken.

Voeg bestanden toe. Selecteer Lokaal bestand bijvoegen om te zoeken naar bestanden op je computer. De instelling bepaalt de maximale grootte van de bestanden die je kunt uploaden. Je kunt geen map met bestanden toevoegen.

Bestand toevoegen vanuit cloudopslag: Je kunt rechtstreeks vanuit een cursus verbinding maken met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt inline weergegeven.

Meer informatie over cloudopslag

Weergaveopties voor mediabestanden

Weergaveopties voor mediabestanden

Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je toevoegt aan opdrachten standaard inline weergegeven. Als een mediabestand in jouw browser niet inline kan worden weergegeven, wordt het als een bijlage weergegeven. Bestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt, werken op dezelfde manier.

Afbeeldingen die inline worden weergegeven, worden ingesloten in een blok van 768 pixels op de plek van de grootste onderbrekingspunten. Hoe meer de grootte van een afbeelding met dit formaat overeenkomt, des te minder opvulling er nodig is in het blok.

Open het menu van een mediabestand en selecteer Bewerken.

Als je de alternatieve tekst of het weergavegedrag van het bestand wilt wijzigen, selecteer je het bestand in de editor en selecteer je vervolgens het pictogram Bijlage bewerken.

In het venster Bestandskenmerken bewerken kun je kiezen hoe video-, audio- of afbeeldingsbestanden worden weergegeven in de beoordeling: inline of als een bijlage. Je kunt extreem grote bestanden bijvoorbeeld weergeven als bijlagen die studenten kunnen downloaden. Je kunt de bestandsnamen wijzigen van bestanden die als bijlagen worden weergegeven.

Je kunt ook alternatieve tekst toevoegen om de afbeeldingen die je toevoegt te beschrijven. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

Voor video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, zijn er besturingselementen voor afspelen en onderbreken en een volumeknop. Voor videobestanden hebben studenten de mogelijkheid om de video op het volledige scherm te bekijken.

Mediabestanden als bijlagen weergeven

Voor mediabestanden die als bijlagen worden weergegeven, openen studenten het menu en selecteren ze vervolgens Voorbeeld van het bestand bekijken of Bestand downloaden. Cursusleiders beschikken daarnaast over extra opties om bestanden te verplaatsen, te bewerken of te verwijderen.

Meer informatie over het bewerken binnen vragen


Vragen, tekst en bestanden opnieuw ordenen in een toets

Vragen worden automatisch genummerd in de volgorde waarin je ze toevoegt. De vraagnummers worden bijgewerkt wanneer je de volgorde van de vragen wijzigt. Voordat studenten de toets openen, kun je de volgorde van de elementen in de toets wijzigen.

Wijzig een toets. Wijs naar een toetsitem om het pictogram Verplaatsen weer te geven. Sleep de vraag, het tekstblok of het bestand naar een andere locatie.

Reorder icon right below the menu on the top right-hand corner.

Je kunt een item ook verplaatsen met het toetsenbord.

  1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
  2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
  3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
  4. Druk op Enter om het item op de nieuwe locatie neer te zetten.

Wat zien studenten in toetsen?

Als er geen tijdslimiet is, kunnen studenten een toets bekijken en hoeven ze deze niet te verzenden. Als studenten Opdracht weergeven selecteren, kunnen ze de toets bekijken of iets toevoegen. Studenten kunnen Opslaan en sluiten selecteren in het paneel en later terugkeren. Hun werk wordt opgeslagen. Studenten kunnen Opdracht weergeven selecteren om het werk te hervatten of Inzenden wanneer ze klaar zijn.

Students can take a test by clicking on this icon.

Als je een tijdslimiet hebt toegevoegd, zien de studenten Poging starten in plaats van Opdracht weergeven.

De tijdslimiet wordt samen met andere toetsgegevens weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zien studenten de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de toets en binnen de toets zelf als ze die aan het maken zijn.

Students can see a test's time limit and the time remaining for the test to end.

Wanneer studenten Poging starten selecteren, verschijnt er een pop-upvenster. Ze moeten de timer starten voordat ze toegang krijgen tot de toets. Als ze nog niet willen beginnen, kunnen ze Annuleren selecteren. Als ze beginnen met de toets, wordt deze automatisch verzonden zodra de tijd voorbij is.

Als je hebt ingesteld dat studenten meerdere pogingen mogen inleveren, geldt de tijdslimiet voor elke poging.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Meer informatie over de werkstroom voor studenten


Toetsen en de activiteitenstream

Wanneer je een toets maakt en deze zichtbaar stelt aan studenten, krijgen ze hiervan een melding in hun activiteitenstream.

Test notification in a student's activity stream.

Nadat je cijfers voor een toets hebt gepubliceerd, kunnen studenten Je cijfer bekijken selecteren om hun cijfers te bekijken. Eventuele feedback van jou wordt na de titel van de toets weergegeven.

Students can view their grade by clicking on View my grade on their activity stream.

Je ziet een melding in de stream wanneer er inzendingen zijn om te beoordelen. Selecteer de titel van de toets om deze te gaan beoordelen op de pagina met toetsinzendingen.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Meer informatie over de activiteitenstream


ULTRA: Inzendingen offline verzamelen

Je kunt beoordelingen maken die worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud waarvoor studenten geen inzendingen hoeven te uploaden. Je kunt instructies, bestanden, een rubriek en doelen toevoegen zodat studenten zich kunnen voorbereiden op het offline werk. Je kunt ook gesprekken inschakelen, maar vragen toevoegen is niet mogelijk.

Voorbeelden van offline werk:

  • Mondelinge presentaties
  • Wetenschappelijke experimenten
  • Optredens
  • Kunstwerken
  • Face-to-face teambuildingoefeningen, paneldiscussies en debatten

Dit type beoordeling is met name geschikt voor cursusleiders die hybride cursussen geven. Je kunt dan bijvoorbeeld een rubriek gebruiken om een presentatie te beoordelen die door een student aan de groep wordt gegeven. Je hoeft dan geen notities te maken of later een score toe te voegen.

Wanneer je een beoordeling maakt, kun je ervoor kiezen om inzendingen offline te verzamelen in het instellingenvenster. Als studenten de beoordeling vervolgens openen, zien ze een mededeling dat ze het bijbehorende werk niet online kunnen inleveren. Als je groepen maakt om inzendingen offline te verzamelen, kunnen studenten de leden van de groep zien.

Voor offline verzamelde inzendingen is het niet mogelijk om meerdere pogingen toe te staan, een tijdslimiet in te stellen of SafeAssign te gebruiken.

Voor cijfers waarvoor studenten ergens anders aanwezig moeten zijn, zoals bij een gastcollege of een studiereis, kun je bijeenkomsten toevoegen aan de aanwezigheidsfunctie.

Meer informatie over het toevoegen van een bijeenkomst

Offline inzendingen beoordelen

Wanneer je offline inzendingen wilt gaan beoordelen, open je de pagina met het overzicht van inzendingen vanaf de pagina van de beoordeling of vanuit de cijferlijst. Selecteer de naam van een student om het venster Poging maken te open, voer de datum en tijd van de inzending in en bewaar de informatie.

Op de pagina met de inzending van de student kun je een cijfer geven en een rubriek gebruiken, als je die ten minste hebt ingesteld.

Wat zien studenten?

Studenten kunnen de beoordeling samen met andere content bekijken op de pagina Cursusinhoud en op hun algemene cijferpagina en cijferpagina’s van de cursus. Wanneer studenten de beoordelingen openen vanuit deze cursusgebieden, worden ze geïnformeerd dat ze het bijbehorende werk niet online kunnen inleveren. Ze kunnen ook andere gegevens raadplegen, zoals de instructies en een rubriek als je die hebt toegevoegd.

Wanneer je een cijfer toekent, zien studenten hiervan een melding in hun activiteitenstream.