This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Du kan använda frågor med skattningsskala/Likert-skala för att mäta deltagarnas inställningar eller reaktioner med en jämförbar skala. Som standard visas fem svarsalternativ som varierar från Instämmer fullständigt till Instämmer inte alls. Ett sjätte alternativ ger deltagarna möjlighet att välja Ej tillämpligt. Du kan ändra texten i svarsalternativen och justera antalet svar från 2 till 100.

Frågor av typen skattningsskala/Likert-skala bedöms automatiskt.

Frågor av typen skattningsskala/Likert-skala lämpar sig väl för enkäter. Om du inkluderar frågorna i ett test måste du välja ett rätt svar. Om du bara vill samla in åsikter kan du ändra poängvärdet till noll så att frågan inte påverkar testets totalsumma.


Skapa en fråga av typen skattningsskala/Likert-skala

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Skattningsskala/Likert-skala på menyn Skapa fråga.
  2. Ange en fråga eller ett påstående.
  3. Välj Svarsnumrering och Svarsorientering på menyerna eller låt standardvärdena stå kvar.
  4. Välj Antal svar i menyn eller låt standardvärdet 6 stå kvar. Välj Ta bort för att radera en svarsruta.
  5. Om du vill ändra standardsvaren eller lägga till svar om du har ökat antalet möjliga svar, ska du ange ett svar i varje ruta.
  6. Om du inkluderar frågan i ett test måste du välja ett rätt svar.
  7. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  8. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Delpoäng

Du kan tillåta delpoäng för frågor av typen skattningsskala/Likert-skala. Delpoäng belönar deltagare vars svar visar att de kan materialet delvis. Du anger vilken procentsats delpoäng ska ha för varje svar.

Du måste aktivera alternativen att specificera delpoäng på sidan Frågeinställningar för att kunna använda dem för enskilda frågor.

Mer information om delpoäng