Felmeddelande

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Rubrics are always available to instructors in the Ultra Course View.

Kriterier kan bidra till konsekvent och opartisk bedömning, och hjälpa deltagare att fokusera på vad du förväntar dig.

Kriterier är ett poängsättningsverktyg som du kan använda för att utvärdera bedömt arbete. När du skapar kriterier delar du upp det arbete som kursdeltagarna ska utföra i olika delar. Du kan formulera tydliga beskrivningar av vad som ingår varje del för olika kunskapsnivåer.

Med kriterier blir det enklare för kursdeltagarna att organisera sitt arbete eftersom de tydligt kan se vad som krävs för att nå ett visst resultat. Genom att låta kursdeltagarna se bedömningskriterierna innan de utför sitt arbete är du öppen med vad som gäller när du bedömer det.

 


Om kriterier

Du kan skapa flera olika uppsättningar kriterier i en kurs. Kriterier består av rader och kolumner. Det är en rad för varje kriterium. Kolumnerna motsvarar de olika prestationsnivåerna för varje kriterium. Du kan skapa fyra typer av kriterier: procent, procentintervall, poäng och poängintervall. 

Nya kriterier har fyra rader och fyra kolumner. Du kan lägga till upp till femton kolumner och rader, och du kan ta bort alla utom en rad och en kolumn. Du kan koppla kriterier till uppgifter och diskussioner.

I det här läget kan du endast koppla kriterier med utvärderingar utan frågor. Du kan inte skapa kriterier om skärmen har liten bredd. Kriterier är skrivskyddade på små enheter.

Rubrics are rows and columns that help you evaluate graded work. Rows show your assessment criteria and columns describe student’s performance for each criteria.

Kriterietyper

Du kan skapa fyra typer av kriterier i en kurs:

 • Procentbaserade kriterier
 • Kriterier med procentintervall
 • Poängbaserade kriterier.
 • Kriterier med poängintervall.

Procentbaserade kriterier

För procentbaserade kriterier måste kriteriernas totala procent motsvara 100 %. Du får endast använda heltal. Du kan lägga till rader som ställs in på 0 % så länge som den totala procentsatsen är lika med 100.

This is how a percentage-based rubric balance look like. There’s a warning: all percentages must add up to 100%.

Om procentsatserna inte är lika med 100 visas ett varningsmeddelande längst ner på skärmen. Välj Balanserade kriterier bredvid meddelandet för att automatiskt justera procentsatsen så att den är lika med 100. Du kan även manuellt uppdatera procentsatserna vid behov.

En kolumn måste ha värdet 100 % för prestationsnivåerna. Du får endast använda heltal.

Kriterier med procentintervall

För kriterier med procentintervall har varje prestationsnivå ett värdeintervall. När du bedömer väljer du lämplig procentnivå för varje enskild prestationsnivå. Poängen räknas fram automatiskt som följer: vikten x prestationsprocent x poängen på arbetet. 

This is how a percentage-based rubric details look like.

Poängbaserade kriterier

För poängbaserade kriterier ska högsta möjliga poäng vara mindre än eller lika med 99 999. Du får endast använda heltal. Du kan lägga till rader som är inställda på 0, så länge det totala antalet poäng är mindre än eller lika med 99 999.

This is how a point-based new rubric looks like. There’s a warning sign: added value should be less than or equal to 99,999.

Kriterier med poängintervall

För kriterier med poängintervall ska högsta möjliga poäng vara mindre än eller lika med 99 999. Du får endast använda heltal. Du kan lägga till rader som är inställda på 0, så länge det totala antalet poäng är mindre än eller lika med 99 999. 

Poängintervallet för varje kriterium måste gå från ett lägre intervall till ett högre intervall. 

In this example of points range rubric, excellent ranges from 8 to 10 points. Satisfactory ranges from 5 points to 7 points. Unsatisfactory, ranges from 2 to 4 points, and poor ranges from 0 to 1 point.

Skapa kriterier

Du kan skapa kriterier från en uppgift, ett prov, en diskussion eller från Kursadministration och resultat.

Från en uppgift, ett test eller en diskussion

När du skapar eller redigerar en uppgift, ett prov eller en diskussion kan du skapa ett nytt kriterium. Du kan också koppla ett befintligt kriterium, såvida du inte redan bedömt objektet. Du kan endast koppla ett kriterium till varje uppgift, prov eller diskussion.

I det här läget kan du endast koppla kriterier med utvärderingar utan frågor.

 1. På uppgifts-, prov- eller diskussionssidan kan du välja ikonen Inställningar för att öppna panelen Inställningar.
 2. I avsnittet Ytterligare verktyg, välj Lägg till bedömningskriterier > Skapa nytt kriterium.
 3. Ange ett namn som inte är längre än 255 tecken på sidan Nytt kriterium. Om du inte lägger till någon rubrik visas Nytt kriterium och datumet som rubrik.
 4. Välj en kriterietyp: Procentprocentintervall, poäng eller poängintervall.
  This is how creating a new rubric for a new gradable item looks like. You can select the rubric type from percentage, percentage range, points, and points range. According to your rubric type, you have a row to define each criteria.

  Som standard visas fyra kriterierader och fyra prestationsnivåkolumner. Du kan lägga till, ta bort och byta namn på rader och kolumner. Håll pekaren över en cell för att komma åt redigerings- och borttagningsikonerna. Klicka på plustecknet där du vill lägga till en rad eller kolumn och ange ett namn. Om du inte vill ha den nya raden eller kolumnen kan du ta bort den.

  När du lägger till en prestationsnivå läggs en procentsats automatiskt till. Om du till exempel lägger till en prestationsnivå mellan två nivåer som anges som 100 % och 75 % blir din nya nivå 88 %. Du kan justera procentsatserna efter behov. Klicka var som helst för att spara ändringarna.

  Du kan lägga till en valfri beskrivning för nya och befintliga prestationsnivåer. Prestationstitlar får inte vara längre än 40 tecken. Celler för kriterier och beskrivningar har en gräns på 1 000 tecken. Du kan inte lägga till HTML-kod i titlar eller celler. Du kan klistra in text från ett annat dokument men formateringen överförs inte.

  När du trycker på Retur börjas inte ett nytt stycke i en cell. Retur används för att bekräfta när du är färdig. Ditt arbete sparas och redigeringsläget avslutas.

  You can add an optional description to each level of achievement from your grading rubric.

  Du kan jämföra målsättningar med rader i kriterierna om du vill mäta prestationer mot mål som din institution har angett. Välj Koppla till mål för att komma igång. Deltagare kan inte se de mål som du kopplat till kriterier.

Kriteriumkolumnerna sorteras från högsta poäng till lägsta. Du kan inte ändra på ordningen.

Från Kursadministration och resultat

Du kan skapa, redigera, kopiera, ta bort och granska befintliga kriterier från kursadministration och resultat. Kriterier anges i alfabetisk ordning.

Create, edit, copy, delete, and review existing rubrics from your gradebook.
 1. Välj inställningsikonen i kursadministration och resultat.
 2. I panelen Inställningar för kursadministration och resultat listas befintliga kriterier i avsnittet Kurskriterier. Använd stegen i föregående avsnitt för att skapa kriterier.

Koppla kriterier till utvärderingar

Du kan koppla ett befintligt kriterium till en uppgift eller ett prov om du inte redan har bedömt utvärderingen. Du kan endast koppla ett kriterium till varje utvärdering.

Mer om koppla ett kriterium till en diskussion

Add a grading rubric in your assignment settings.

I det här läget kan du endast koppla kriterier med utvärderingar utan frågor.

 1. På uppgifts- eller testsidan kan du välja ikonen Inställningar för att öppna panelen Inställningar.
 2. Välj Lägg till bedömningskriterier i avsnittet Ytterligare verktyg för att visa befintliga kriterier. Kriterier visas i alfabetisk ordning.
  • Om du inte har använt kriterier vid bedömning kan du markera kriterierubriken och ändra namnet, raderna, kolumnerna och procenttalen. Du kan även lägga till eller ta bort rader och kolumner.
  • Klicka på ikonen Lägg till för att koppla kriterierna till uppgiften. Kom ihåg: Du kan endast koppla ett kriterium till varje utvärdering eller diskussion.

När du kopplar ett kriterium och visar en deltagares uppgifts- eller testinlämning visar resultatkapseln en kriterieikon.

Rubric icon on a student's assignment or test submission.

Mer information om att bedöma med kriterier

Ta bort kopplingar

Du kan ta bort kriterier från en uppgift som du har bedömt. Resultaten finns kvar. Resultaten är inte längre kopplade till kriterierna, utan visas nu istället som resultat du har lagt till manuellt.

Gå tillbaka till inställningspanelen och peka på de kopplade kriteriernas namn för att visa borttagningsikonen.

Delete option from an assessment you've graded beside a grading rubric.

Deltagarvy för kriterier

Deltagarna kan visa ett kriterium innan de öppnar en uppgift, ett test eller en diskussion och efter att de har påbörjat försöket. Deltagarna klickar på Det här objektet bedöms med ett kriterium för att visa kriteriet.

This is how students view a rubric before they open a gradable item or after they start the attempt.

Deltagarna kan visa kriterierna bredvid anvisningarna. De kan expandera varje kriterium för att visa prestationsnivåerna och organisera arbetet så att de kan uppfylla kraven för de bedömda objekten.

This is how students view any given rubric criteria on a gradable item.

Hantera kriterier

Du har tillgång till olika alternativ beroende på varifrån du har öppnat kriteriet. Du kan komma åt ett kriterium via objektets inställningar och inställningar i Kursadministration och resultat.

Redigera kriterier

Om du inte har använt kriterier vid bedömning kan du markera kriterierubriken och ändra namnet, raderna, kolumnerna och procenttalen. Du kan även lägga till eller ta bort rader och kolumner.

När du har använt kriterier för bedömning kan kriterierna inte längre redigeras, men du kan göra en kopia som du kan redigera och ge ett nytt namn.

Kopiera kriterier

Öppna menyn för ett kriterium på panelen Inställningar för kursadministration och resultat och klicka på Duplicera för att göra en kopia av ett befintligt kriterium. Kopian öppnas och i namnet har datum och ”kopia” lagts till. Ändra det du vill ändra. Välj Spara för att spara det duplicerade kriteriet.

Om du kopierar ett befintligt procentbaserat kriterium och ändrar det till ett kriterium med procentintervall, rensas alla beskrivningarna.

Rubric options menu open showing the duplicate option.

Om du redan har använt ett kriterium för att bedöma ett objekt kan du även kopiera kriteriet och redigera dubblettversionen. Öppna kriterium via objektets inställningar. Välj Skapa en kopia längst ner på skärmen. När du skapar en kopia av ett kriterium som du använde för att bedöma ett test eller en uppgift, kopplas det nya kriteriet till objektet. Alla resultat som har beräknats med originalkriteriet bevaras men dessa resultat konverteras till överskrivningsresultat. Du kan omvärdera dessa inlämningar med det nya kriteriet.

This is a Create a copy button at the bottom of a rubric page.

Du kan inte kopiera kriterier på små enheter.

Ta bort kriterier

Du kan ta bort kriterier från din kurs permanent, även om du har använt dem vid bedömning. Resultaten finns kvar. Resultaten är inte längre kopplade till kriterierna, utan visas nu istället som resultat du har lagt till manuellt.

Om du vill ta bort kriterier permanent öppnar du inställningspanelen i Kursadministration och resultat.

Jämför målsättningar med kriterier

I nya eller befintliga kriterier klickar du på länken Koppla till mål under en kriterierad för att lägga till, redigera eller ta bort kopplade mål. Sidan för målsättningar och standarder öppnas. Deltagarna kan inte se de målsättningar som du kopplar med kriterier.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

Exportera och arkivera kurser med kriterier

Kriterier sparas i export- och arkivpaket.

När du konverterar en Original-kurs till Ultra konverteras kriterier med procentintervall och procent utan beskrivningar. Om ditt kriterium innehåller mer än femton rader eller kolumner i din Original-kurs så kommer endast de första femton raderna eller kolumnerna att överföras till Ultra-kursen. Alla andra kriterietyper konverteras till procentkriterier, till exempel poäng och poängintervall. Alla inställningar för de ursprungliga kriterierna har nu ställts in på att använda standardinställningar för kriterier i en Ultra-kurs, till exempel visning för deltagare.


Tangentbordsnavigering

Du kan använda piltangenterna för att navigera bland kriteriecellerna. Cellen längst upp till vänster är först i fokus i kriterietabellen. När du trycker på tabbtangenten flyttas fokus i följande ordning:

 • Första funktionen för Lägg till kolumn
 • Första kolumnrubrikscellen och så vidare
 • När du trycker på tabbtangenten för den sista funktionen för Lägg till kolumn flyttas fokus till funktionen Lägg till kriterium högst upp i nästa rad
 • Kriterierubrikscellen i nästa rad
 • Första prestationsnivån i raden
 • Sedan tvärs över raden
 • Funktionen Lägg till kriterium i nästa rad och så vidare

Du kan trycka på Retur i valfri kriteriecell för att flytta fokus till funktionen Redigera för den cellen. Tryck på Retur igen för att börja redigeringsåtgärden. Tryck på Retur när du är i redigeringsläget för att avsluta det läget och flytta tillbaka fokus på den cell som du höll på att redigera.

När du redigerar en kolumnrubrik är den bara den rubriken som går att redigera. Om du trycker på tabbtangenten eller Retur stängs rubriken och fokus återgår till cellen.

När du redigerar en kriterierubrik är alla kriterierubriker redigerbara. När du trycker på tabbtangenten flyttas fokus lodrätt mellan inmatningarna. Tabben flyttar från den sista inmatningen till att avsluta kriterieredigeringsläget och sätter fokus på den cellen.

När du redigerar en beskrivningscell för valfri prestationsnivå, är alla beskrivningsceller för prestationsnivåer redigerbara för det kriteriet. Tabben flyttar från procentsats till beskrivning till procentsats för nästa nivå. Om du trycker på tabbtangenten från den sista inmatningen avslutas redigeringsläget och fokus återgår till den sista cellen i raden.

Flytta fokus mellan kriterier och innehåll

Du kan navigera mellan kriterierna och det innehåll du bedömer, till exempel en uppgift.

När fokus ligger på den sista kriterierubriken kan du trycka på tabbtangenten för att flytta fokus till en dold fästpunktsfunktion i närheten av kriteriepanelens övre del som har texten ”Fokus” och pekar på innehållsdelen.

Fästpunktsfunktionen är bara synlig när fokus ligger på den, inte om du håller pekaren över den. Endast tangentbordsanvändare kommer att veta att den funktionen finns.

När fokus ligger på knappen ”Fokus” trycker du på tabbtangenten för att flytta till kriteriepanelens övre del och till det första element som det går att tabba till, knappen Stäng.

Tryck på Retur eller mellanslagstangenten för att flytta fokus till det första element som det går att tabba till i innehållsdelen.

När fokus ligger på det näst sista element som det går att tabba till i innehållsdelen, trycker du på tabbtangenten för att flytta fokus till en dold fästpunktsknapp i närheten av innehållsdelens övre del som har texten ”Fokus” och pekar på kriteriepanelen.

När fokus ligger på knappen ”Fokus” trycker du på tabbtangenten för att flytta fokus till det första element som det går att tabba till i innehållsdelen.

Tryck på Retur eller mellanslagstangenten för att flytta fokus till det första element som det går att tabba till i kriteriepanelen.