Felmeddelande

 • Notice: Undefined variable: token in bb_coveo_search_ui_block_page_attachments() (line 53 of modules/custom/bb_widgets/bb_coveo_search_ui/bb_coveo_search_ui_block.module).
 • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 312 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).

Visa rätt svar på provinlämningar

Låt deltagare se de rätta svaren på automatiskt poängsatta frågor efter att de har lämnat in. Eller dölj svaren tills alla deltagare har lämnat in.

 1. Öppna panelen Provinställningar och leta upp avsnittet Utvärderingsresultat.
 2. Gå till Rätt svar och välj Aktivera inställning.
 3. I panelen Timing för utvärderingsresultat väljer du Visa rätt svar.
 4. Klicka på Spara.

I inställningspanelen för provet markeras inte Rätt svar och Frågepoäng som standard, så rätt svar och poäng per fråga döljs för deltagarna. När du vill att deltagarna ska granska svaren tillsammans med utvärderingsinnehållet går du tillbaka till inställningspanelen och markerar Visa rätt svar. Visa frågepoäng kommer att markeras automatiskt. När du visar rätt svar måste du även visa frågepoäng. Om du bara vill visa poängen per fråga men inte rätt svar avmarkerar du kryssrutan för Visa rätta svar.

Assessment settings panel is open with the Assessment results section highlighted.

Den inlämningsdag som du ställer in för provet påverkar inte denna inställning. Du ställer in när svaren ska visas i panelen Timing för utvärderingsresultat .

När deltagarna har slutfört en utvärdering och återvänder för att granska den visas en banderoll högst upp i utvärderingen. De informeras om att deras lärare kommer att visa rätt svar efter att alla deltagare har skickat in. All återkoppling som du har lämnat visas inte förrän resultaten har publicerats.

Om du inte vill att deltagarna ska se banderollen för utvärderingar utan frågor markerar du kryssrutan Visa rätt svar vid skapandet.

Ge automatisk återkoppling på inlämnade prov

Med automatiserad återkoppling publiceras förangiven återkoppling för enskilda frågetyper som bedömts automatiskt. Deltagare får återkopplingen automatiskt, beroende på vilka publiceringsinställningar du ställt in. 

 1. Öppna panelen Provinställningar och leta upp avsnittet Utvärderingsresultat.
 2. Gå till Automatiserad frågeåterkoppling och välj Aktivera inställning.
 3. I panelen Timing för utvärderingsresultat väljer du Visa automatisk återkoppling.
 4. Klicka på Spara.

Du kan även ändra växlingsknappen under enskilda frågor när du skapar dem för att aktivera automatiserad återkoppling. Ange återkoppling för rätt svar och återkoppling för felaktigt svar. Återkopplingen för felaktiga svar visas även för delpoängssvar. Som standard visas automatiserad återkoppling efter att deltagaren lämnat in. Välj redigeringsikonen för att ändra inställningarna för publiceringstid. Visa återkopplingen efter inlämning eller ett specifikt datum. Om du har valt Visa rätt svar, måste du ställa in att den automatiserade återkopplingen ska visas samtidigt eller före det datum då rätt svar visas.


Gör dina prov säkrare med åtkomstkoder

Gör dina utvärderingar säkrare genom att lägga till en åtkomstkod. Skapa en åtkomstkod för att styra när deltagare och grupper ska göra en utvärdering.

 1. Öppna panelen Provinställningar och leta upp avsnittet Utvärderingssäkerhet .
 2. Gå till Åtkomstkod och välj Lägg till åtkomstkod.
 3. Aktivera växlingsknappen i panelen Åtkomstkod.
 4. Kopiera koden för att dela den med deltagare och grupper.
 5. Välj Fortsätt.

För närvarande genereras åtkomstkoder slumpvis av systemet. Du kan inte anpassa åtkomstkoderna.

Utvärderingar innefattar prov och uppgifter, men inte SCORM-objekt.

Exempel:

Du lägger till en åtkomstkod eftersom du vill att vissa deltagare ska göra utvärderingen före andra. Du kan endast publicera åtkomstkoden för den första gruppen deltagare. De deltagare som gör utvärderingen senare kan inte förhandsgranska utvärderingen innan de gör den.

Exempel:

Du kan lägga till en åtkomstkod för en övervakad utvärdering. Deltagare visar bevis på identitet, tar emot koden från läraren eller övervakaren och gör utvärderingen i klassrummet.

Om flera grupper av deltagare gör samma prov vid olika tidpunkter kan du ändra åtkomstkoden för varje grupp. Se bara till att deltagare inte har sparat sitt arbete för att fortsätta senare.

I Inställningspanelen för ett prov eller en uppgift ska du välja Lägg till åtkomstkod i avsnittet Utvärderingssäkerhet.

Ställ om åtkomstkoden till . Systemet skapar en slumpvist utvald åtkomstkod på 6 siffror som du inte kan ändra. Använd ikonerna bredvid åtkomstkoden för att kopiera den eller uppdatera för att ändra koden. Endast lärare kan uppdatera och ändra åtkomstkoden. Om du inaktiverar koden och sedan aktiverar den igen förblir koden densamma.

Välj Fortsätt. Åtkomstkoden visas i panelen Inställningar. Du kan klicka på papperskorgsikonen för att ta bort koden. Deltagare kommer inte längre behöva en kod för att starta eller fortsätta utvärderingen.

Kom ihåg: Läraren eller övervakaren ger åtkomstkoden till deltagarna.

Vad ser deltagarna?

På sidan Kursinnehåll kan alla deltagare se en utvärdering som är skyddad med en åtkomstkod om du inte lägger till publiceringsvillkor eller döljer den. Alla deltagare kan öppna panelen Detaljer & Information för att se de instruktioner som du har lagt till. De kan inte påbörja utvärderingen utan åtkomstkoden.

Åtkomstkoden lagras inte någonstans i systemet. Deltagare kan bara få åtkomstkoden från dig eller andra roller som du har valt att ge den till. Du kan ändra åtkomstkoden efter behov och meddela deltagarna om detta.

Deltagare kan använda samma kod om de sparar utvärderingen och vill gå tillbaka senare. Deltagarna behöver inte åtkomstkoden för att se resultaten och återkopplingen du publicerar.

Panelen LockDown Browser

Om du vill lägga till mer säkerhet i dina utvärderingar kan du slå på både Lockdown Browser och åtkomstkoden, i så fall fungerar de tillsammans. Deltagarna måste ange rätt åtkomstkod innan LockDown Browser öppnas.

Mer information om LockDown Browser


Lägg till ett tidur till ditt prov

Du kan lägga till en tidsgräns för ett prov i Ultra-kursvyn. En tidsgräns kan hjälpa deltagare att hålla sig på rätt spår och fokusera på testet eftersom varje person har en begränsad tid då de kan skicka in. Provförsöken sparas och skickas automatiskt in när tiden har gått ut.

 1. Öppna panelen Provinställningar och leta upp avsnittet Ytterligare verktyg.
 2. Gå till Tidsgräns och välj Lägg till tidsgräns.
 3. Lägg till tidsgränsen i minuter och välj en inlämningsregel.
 4. Stäng panelen Tidsgräns.
 5. Klicka på Spara.

Du kan även låta deltagare arbeta efter tiden har gått ut. Extra tid gör det möjligt för deltagare att återansluta om de förlorar anslutningen under försöken. Du kan tillåta extra tid för att se om den ursprungliga tiden är tillräcklig för deltagarna att läsa och besvara alla frågor. När du bedömer uppgifter kan du se hur mycket extra tid varje deltagare använde för att slutföra testet. Du kan även se vilka frågor som besvarades efter att den ursprungliga tiden har gått ut. Deltagare också se samma information när de öppnar sina bedömda tester.

Du kan inte lägga till en tidsgräns för grupptester just nu.

I panelen Testinställningar väljer du Lägg till tidsgräns i avsnittet Ytterligare verktyg.

Ange först en tidsgräns. Du måste lägga till tidsgränser som heltal mellan 1 och 1440. Decimaler kan inte användas. Välj sedan ett av följande två alternativ:

 • Arbete sparas och skickas automatiskt in när tiden går ut: Om en deltagare inte skickar in inom tidsgränsen sparar systemet testet och skickar automatiskt in det.
 • Deltagare får extra tid att arbeta efter att tiden går ut: Välj mängden extratid i menyn som visas när du väljer det här alternativet:
  • 50 %
  • 100 %
  • Obegränsad extra tid

Alternativen 50 % och 100 % visar hur mycket tid som läggs till innan testet automatiskt sparas och skickas in. Om du till exempel anger en tidsgräns på 60 minuter och sedan väljer 50 % extra tid kan deltagarna arbeta i ytterligare 30 minuter. Deltagarna meddelas inte om tillåten extratid förrän den ursprungliga tiden har gått ut. De får ett meddelande om tillåten extratid. De kan välja att använda den extra tiden eller att skicka in testet. De meddelas också att arbete som lämnas in efter tiden har gått ut kanske inte ger fullständiga poäng.

Om du tillåter flera försök gäller tidsgränsen för varje försök.

Klicka på X för att gå tillbaka till panelenTestinställningar. Du kan se inställningarna för tidsgränser. Välj tidsgränsen för att göra ändringar. Du kan inte redigera tidsgränsen efter att deltagare har lämnat in. Peka på tidsgränsen för att visa ikonen Ta bort för att ta bort tidsgränsen. Tidsgränsen visas även på sidan Kursinnehåll med testdetaljer, men den extra tiden visas inte.

Time limit function from additional tools.

Anpassning av tidsgräns + tidsgräns

Om deltagare har en anpassad tidsgräns och du tillåter mer tid för att slutföra en utvärdering i inställningarna, läggs tiderna ihop.

Mer om tidsgränsanpassningar

Arbetsflöde för deltagare

Deltagare ser tidsgränsen och andra provdetaljer på sidan Kursinnehåll. De kan också se tidsgränsen på testets Detaljer och information och inne i testet när de arbetar med det.

När deltagare klickar på Påbörja försök visas ett popup-fönster om att starta tiduret innan de kan öppna provet.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Om du har tillåtit extra tid öppnas ett nytt popup-fönster när den ursprungliga tiden har gått ut med information om att de kan skicka in testet eller fortsätta arbeta. De meddelas även att arbete som lämnas in efter tidsgränsen kanske inte får fullständiga poäng. Deltagarna meddelas inte om tillåten extratid förrän den ursprungliga tiden har gått ut.

Tiduret fortsätter att räkna ned oavsett om deltagare aktivt arbetar med testet eller inte. Tiduret visas längst ned i fönstret så att deltagarna vet hur lång tid som är kvar. Om de sparar ett utkast eller lämnar testfönstret fortsätter tiduret att räkna ned och deras arbete sparas och skickas in när tiden har gått ut.

Mer information om att bedöma prov med tidsgränser


Tillåt flera försök på ett prov

I Provinställningar kan du välja att låta deltagarna skicka in fler än ett försök. Flera försök påverkar hur provets slutresultat beräknas.

 1. Öppna panelen Provinställningar och leta upp avsnittet Bedömning och inlämningar.
 2. Ange antalet Tillåtna försök.
 3. Klicka på Spara.

Välj hur du vill beräkna slutresultatet:

 • Genomsnittet för alla försök
 • Första försöket som bedömts
 • Försöket med bäst resultat
 • Senaste försöket som bedömts
 • Försöket med lägst resultat
In Test settings you can grade each attempt.

Du kan inte tillåta flera försök för ett grupptest eller när du samlar in inlämningar offline.

Inställningen Bedöm försök avgör hur slutresultatet beräknas automatiskt, men du har möjlighet att justera resultatet. Varje försök måste följa den inlämningsdag du anger för testet. Om en deltagare skickar in ett försök efter förfallodagen markeras försöket som försenat. Försök som skickas in innan tidsgränsen markeras som inlämnade i tid.

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök.

Mer information om att bedöma ett test med flera försök


Slumpa fram frågor och svar

Du kan visa frågor och svar slumpmässigt för att underlätta övningsaktiviteter och hjälpa deltagare att undvika fusk.

 1. Öppna panelen Provinställningar och leta upp avsnittet Detaljer & information.
 2. Välj Slumpvisa frågor och/eller Slumpvisa svar.
 3. Klicka på Spara.

Du kan endast ordna svar slumpmässigt för para ihop- och flervalsfrågor. Om du vill ha slumpvisa svar för sant/falskt-frågor ska du använda typen flervalsfråga med svarsalternativen sant och falskt.

Du kan använda en eller båda inställningarna så att prov visas olika för varje deltagare. Ett meddelande visas avseende ditt val att slumpa svar på provets sida för Innehållsinställningar.

Slumpvisa frågor

Välj Slumpvisa frågor i Testinställningar för att visa frågorna i en slumpmässig ordning för deltagarna.

Frågorna visas i ordning när du skapar testet. Varje gång en deltagare börjar ett testförsök visas frågorna i en annan ordning. Om du hänvisar till frågenummer som de visas på sidan Innehåll och inställningar ska du inte använda alternativet Slumpvisa frågor. Med slumpmässig ordning ändras frågenummer och det kan vara förvirrande för deltagarna.

Du kan välja att använda eller inte använda inställningen Slumpvisa frågor även efter att deltagare har påbörjat sina inlämningar.

Du kan inte använda slumpvisa frågor i ett test med textblock eller filer.

Visa svar i slumpmässig ordning

I Testinställningar väljer duSlumpvisa svar för att visa svarsalternativen för flersvars- och flervalsfrågor i slumpmässig ordning.

Svaren visas i ordning när du skapar testet. Varje gång en deltagare börjar ett testförsök visas svaren i en annan ordning.

När deltagare har påbörjat sina inlämningar kan du inte välja eller ta bort inställningen Slumpvisa svar.


Aktivera anonym bedömning för prov

När du skapar ett prov utan frågor kan du aktivera anonym bedömning i panelen Provinställningar. Deltagarnas namn döljs medan du bedömer. Du kan enbart lägga till text och filer till anonymt bedömda tester.

Mer information om anonym bedömning


Aktivera parallell bedömning för prov

När du skapar ett prov utan frågor kan du aktivera parallell bedömning i panelen Provinställningar

Systemet tilldelar slumpmässigt bedömare som du väljer så att varje deltagare har två bedömare för testet. Arbetsbelastningen med bedömning fördelas jämt bland bedömarna. Bedömare kan bara öppna inlämningar från deltagare som tilldelats dem. Lärare eller de som förenar resultat bestämmer det slutgiltiga resultatet för deltagare.

Mer om parallell bedömning


Om utvärderingsundantag

Om särskilda omständigheter uppstår kan du även göra ett undantag för en enskild deltagare för ett specifikt prov eller uppgift. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst även om uppgiften är dold från andra deltagare. Du kan utöka åtkomsten med datumen ”Visa den” och ”Dölj efter”, som skiljer sig från inlämningsdatum.

Du behöver ställa in villkorlig tillgänglighet– datum för ”Visa den” och ”Dölj efter” – innan du ställer in ett enskilt undantag för förlängd åtkomst.

Ett undantag åsidosätter de två inställningarna som tillämpas på alla andra endast för den specifika utvärderingen. Deltagare kan inte se vilka undantag du har lagt till.

Du kan ställa in test- och uppgiftsundantag från sidan för utvärderingens Inlämningar eller en individuell inlämning. Du kan använda undantag för deltagare som har problem med internet, handikapp eller teknik och språkskillnader.

Exempel:

 • Test med ett försök: Tillåt flera försök för en deltagare som är blind och vill använda skärmläsarteknik för första gången.
 • Uppgift med villkorlig tillgänglighet med Dölj efter datum och tid: Förläng åtkomsten till en uppgift för en deltagare med internetproblem. Men om inlämningsdatum och tid är samma som den ursprungliga tiden för Dölj efter kommer inlämningen ändå att märkas som sen i resultatboken.

För en gruppuppgift eller ett grupptest kan du endast ge en enskild grupp ett undantag för förlängd åtkomst. Flera försök är inte tillåtna för grupputvärderingar för närvarande.

Mer om gruppundantag

Undantag kontra anpassningar

Undantag skiljer sig från anpassningar som du ställer in deltagarlistan. En anpassning gäller för alla inlämningsdatum eller tidsgränser i din kurs för en enskild deltagare. För närvarande är undantag inte tillåtna för inlämningsdatum och tidsgränser för en enskild deltagare eller grupp. Undantag är endast tillåtna för alternativen ”Visa den” och ”Dölj efter” och ytterligare försök.

Mer om anpassningar

Mer om hur anpassningar fungerar med grupper


Skapa ett utvärderingsundantag

Från en utvärderings Inlämningssida kan du lägga till undantag för individuella deltagare. Du kan även lägga till undantag från en deltagares eller grupps individuella inlämningssida. Du kan inte lägga till ett undantag för en anonymt bedömd utvärdering.

 • Från sidan Inlämningar för en utvärdering: Öppna menyn i en deltagares rad och välj Lägg till eller redigera undantag. Panelen Undantag öppnas.
 • Från en deltagares eller grupps inlämningssida: Öppna menyn bredvid resultatkapseln och välj Undantag. Panelen Redigera inlämningsinställningar öppnas.

Från sidan Inlämningar för en utvärdering

Från sidan Inlämningar för en utvärdering ska du öppna menyn i en deltagares rad och välja Lägg till eller redigera undantag. Panelen Undantag öppnas.

Du kan ändra datumen och tiderna för Visa den och Dölj efter och tillåta ytterligare försök.

Mer information om villkorlig tillgänglighet

Du kan inte spara förrän du gör en ändring av inställningarna. Om du inte vill göra några ändringar ska du välja Avbryt för att stänga panelen.

Från en individuell inlämning

Från en deltagares eller grupps inlämningssida kan du öppna menyn bredvid resultatkapseln och välja Undantag. Panelen Redigera inlämningsinställningar öppnas.

Exempel på förlängd åtkomst:

Om du har dolt innehåll efter ett visst datum och tid kan du förlänga åtkomsten för en enskild deltagare. Till exempel, "Test 1" är dolt idag efter kl. 10. En deltagare har internetproblem, så du förlänger åtkomsten enbart för den deltagaren till 18.00. Men om inlämningstiden också är vid 10.00 kommer inlämningen ändå att markeras som som i resultatboken.

I aktivitetsflödet meddelas deltagaren om det tillgängliga testet men den förlängda åtkomstperioden listas inte i flödet eller med testet. Du måste informera deltagarna om hur lång den förlängda åtkomstperioden är. Du måste även meddela deltagarna individuellt när du tillåter extra försök.

Undantagsikonen visas

När du har tillåtit ett undantag för en deltagares utvärdering ser du en ikon bredvid deltagarens namn. Ikonen för utvärderingsundantag är likadan som den som visas för anpassningar. Om en deltagare har en anpassning och ett undantag för en utvärdering visas endast en ikon.

Om du kopierar en utvärdering från en kurs till en annan överförs inte undantagen. Innehåll är inställt på Dold för deltagare om du kopierar enskilda objekt till din kurs. Om du kopierar en kurs till en annan kurs kopieras inte deltagarspecifika data.


Lägg till ett undantag efter att ett resultat publicerats

Du kan ge en deltagare ett undantag för en utvärdering som du redan betygsatt och lagt upp. Till exempel om du vill att en deltagare gör om ett automatiskt rättat test som inte har fler försök kan du lägga till ytterligare ett försök. Du måste informera deltagaren om det extra försöket eftersom systemet inte skickar någon avisering.

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Inställningen Automatiska nollresultat

Om du har tillämpat automatiska nollresultat för ej inlämnat arbete i din kurs så kvarstår deltagarens nolla även efter att du har lagt till ett undantag. Den automatiska nolla ersätts när du har bedömt inlämningen.

Mer om automatiska nollresultat


Lägg till undantag för grupputvärderingar

Endast en typ av undantag är tillåten vid grupputvärderingar. Du kan ge en enskild grupp förlängd åtkomst på ett specifikt grupptest eller en gruppuppgift. Eftersom det för närvarande inte är tillåtet att ge flera försök vid grupputvärderingar kan du inte ändra antalet tillåtna försök.

Från en grupputvärderings sida för Inlämningar kan du lägga till undantag för grupper individuellt. Du kan även lägga till undantag från en grupps individuella inlämningssida.

På en grupputvärderings sida för Inlämningar visas samma ikon som för gruppundantag och anpassningar. Utvärderingsundantaget visas med en grupps namn. Om en grupp har medlemmar med anpassningar visas samma ikon med gruppens namn. För att visa undantagen du har lagt till ska du öppna menyn för varje gruppnamn med en ikon. Om en grupp har deltagare med anpassningar och ett undantag för en grupputvärdering visas endast en ikon.

När du öppnar grupper från en utvärderings inställningspanel visas grupper med undantag med ikonen bredvid gruppnamnet. Gruppmedlemmar som har anpassningar visas med samma ikon bredvid sina namn.


Återställ ett undantag

Du kan ta bort en deltagares eller grupps undantag för en utvärdering.

Från en utvärderings sida för Inlämningar &gt en deltagares eller grupps meny &gt Lägg till eller redigera undantag &gt Återställ inställningar

Undantagsinställningarna tas bort. Deltagaren eller grupper har nu de ursprungliga utvärderingsinställningarna för antal tillåtna försök och tidsperiod för åtkomst. Välj Spara för att bekräfta. Ikonen för undantaget tas bort om inte deltagaren eller gruppen även har en anpassning.

Du kan inte minska antalet försök efter att deltagarna har påbörjat sina inlämningar.

Visa en fråga i taget

Från Provinställningar går du till avsnittet Detaljer och information. Välj Visa en fråga i taget 

Det här alternativet visas även i Uppgiftsinställningar när uppgiften innehåller frågor.

Det är viktigt att utvärderingar utformas noggrant. Du vill ha flexibilitet i frågepresentationen. Du kan till exempel välja en presentation med en fråga åt gången så att deltagare:

 • kan fokusera på en enskild fråga i taget utan att känna sig överväldigad av alla frågor
 • får en förbättrad webbläsarprestanda om de använder äldre datorer
 • får en förbättrad upplevelse om de befinner sig i avlägsna områden med dålig nätverksanslutning
 • får en förbättrad upplevelse om de gör provet på en mobil enhet, där bläddring kan leda till misstag.
Display one question at a time from test settings is highlighted.

Gör så att det inte går att backa till tidigare frågor

Genom att göra så att det inte går att backa till tidigare frågor kan lärare även tvinga deltagare att svara på frågorna i en viss ordning. Detta är viktigt om en fråga ger en antydan till eller avslöjar svaret på en tidigare fråga.

När deltagaren har svarat på frågan och går vidare till nästa fråga kan deltagaren inte gå tillbaka. Om en deltagare hoppar över en fråga visas en varning om att det inte går att gå tillbaka till frågan senare.

A message telling students they're not able to go back is highlighted.
A message asking students if they are sure they want to skip a question.

Lärare kan välja den här inställningen i utvärderingar med frågor konfigurerade för att visa en fråga i taget.

The boxes for display one question at a time and prohibited backtracking in assignment settings are ticked and highlighted.